REGULAMINY


Regulamin Ośrodka Wypoczynkowego ZAGŁĘBOCZE

I. Postanowienia ogólne
1. Pobyt na terenie Ośrodka oznacza znajomość i akceptację poniższego Regulaminu.
2. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Ośrodku dozwolony wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
3. Osoby nie zakwaterowane w Ośrodku, a przebywające w nim po godz. 22.00 zobowiązane są do jego natychmiastowego opuszczenia.
4. Na terenie Ośrodka zabrania się prowadzenia wszelkiego handlu, hazardu, działań promocyjnych i reklamowych bez zgody Kierownika Ośrodka.
5. Ośrodek NIE ZEZWALA na organizację wieczorów kawalerskich i panieńskich, oraz innych spotkań masowych, na terenie ośrodka.


II. Zasady zakwaterowania
1. Goście mogą korzystać z zakwaterowania na terenie Ośrodka: w domkach, na polu namiotowym i kempingowym, zgodnie z cennikiem usług i warunkami rezerwacji.
2. Doba hotelowa trwa od godz. 15.00 do godz. 10.00 dnia następnego.
3. Wszystkie osoby wjeżdżające na teren Ośrodka w celu skorzystania z miejsc noclegowych zobowiązane są do:

- dokonania meldunku na podstawie ważnego dokumentu tożsamości,
- wniesienia opłat za pobyt w Ośrodku według Cennika,
- pozostawienia kaucji zwrotnej w wysokości: 200 zł/ domek, która zostanie zwrócona w dniu wyjazdu, po zdaniu domku, pod warunkiem że goście przestrzegali regulaminu pobytu,
- Kierownik Ośrodka Wypoczynkowego zastrzega sobie prawo do zmiany kwoty kaucji zwrotnej bez podania przyczyny.

4. W godzinach od 22.00 do 6.00 rano Ośrodek jest zamknięty. Przyjazdy/odjazdy w tych godzinach należy uzgadniać indywidualnie z Recepcją.
5. Zastrzegamy sobie prawo odmowy zakwaterowania osobom:

- będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
- które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny,
- które nie poinformowały kierownictwa o organizacji imprez zorganizowanych( wieczory kawalerskie, wieczory panieńskie, zakończenia sezonu piłkarskiego,zakończenia szkoły).

6. Przekazanie i zdanie domku lub miejsca biwakowego następuje w obecności personelu Ośrodka.
7. Z chwilą przejęcia kluczy do domku zameldowany Gość staje się osobą materialnie odpowiedzialną za przedmioty oddane do użytkowania.
Zaraz po wejściu, prosimy o sprawdzenie faktycznego stanu wyposażenia zgodnie z Kartą inwentaryzacyjną. W przypadku stwierdzenia różnic, fakt ten należy zgłosić personelowi Ośrodka w ciągu pierwszej godziny pobytu.
Za wszelkie zauważone i nie zgłoszone braki i usterki w wyposażeniu odpowiada aktualny najemca domku.
8. Zgubienie klucza przez Gościa skutkuje dorobieniem go na własny koszt lub uiszczeniem przez Gościa opłaty w wysokości 100 zł
9. Prosimy o zachowanie szczególnej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.
10. W domkach zabrania się w szczególności:

- palenia tytoniu,
- chodzenia w butach na szpilkach,
- wynoszenia z domku przedmiotów stanowiących jego wyposażenie ( np. meble, koce),
- pozostawiania bez nadzoru przewodów i urządzeń elektrycznych pod napięciem.

11. Namioty i przyczepy kempingowe ustawia się w miejscach specjalnie do tego wyznaczonych, po dokonaniu meldunku w Recepcji i opłaceniu pobytu.
12. Na terenie pola namiotowego/ kempingowego zameldowani Goście mogą bezpłatnie korzystać z:

- ujęcia wody,
- oświetlenia,
- koszów na śmieci,
- sanitariatów: toalety, umywalki, ciepła i zimna woda.

13. Na terenie pola namiotowego/ kempingowego w szczególności zabrania się:

- kopania rowów i dołów,
- niszczenia roślinności, wycinania krzewów i drzew,
- niszczenia wyposażenia i urządzeń udostępnionych dla Gości do użytkowania.


III. Przepisy porządkowe
1. Przebywanie na terenie Ośrodka zobowiązuje do zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu: własnemu, innych Gości, oraz mieniu Ośrodka.
2. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 07.00 rano.
3. Osoby zakłócające spokój i porządek w Ośrodku mogą być usunięte bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.
4. Ognisko rozpalamy tylko w miejscu co tego wyznaczonym. Odpady pozostawione po grillowaniu należy zalać wodą i umieścić we wskazanym przez pracowników Ośrodka miejscu.
5. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się na terenie miejsca wyznaczonego do kąpieli oraz w Recepcji.
6. Szkody powstałe z winy Gości rozliczane są na miejscu. W przypadku braku możliwości ustalenia kosztu naprawy w chwili powstania szkody, dopuszcza się dokonanie wyceny szkody w terminie 7 dni. W tym przypadku należy sporządzić protokół zniszczeń.
7. Bardzo prosimy o dbanie o czystość i porządek na terenie Ośrodka. Środki czystości udostępniamy na życzenie. Ewentualne trwalsze zabrudzenia lub usterki prosimy zgłaszać na bieżąco personelowi Ośrodka.
8. Przed opuszczeniem Ośrodka winno się posprzątać zajmowane po sobie miejsce, a śmieci wynieść do rozstawionych kontenerów na odpady. 9. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zgubione przez Gości na terenie Ośrodka.


IV. Zasady parkowania pojazdów
1. Osoby wjeżdżające pojazdem silnikowym (dotyczy samochodów oraz motocykli) na teren Ośrodka mają obowiązek uiszczenia opłaty parkingowej zgodnie z Cennikiem Usług.
2. Parkowanie wyłącznie na miejscach parkingowych wyznaczonych do tego celu. Zabrania się wjazdu na tereny zielone Ośrodka.
3. Parking na terenie Ośrodka jest parkingiem niestrzeżonym.
4. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.


V. Zasady pobytu zwierząt

1. Ośrodek nie przyjmuje Gości ze zwierzętami domowymi.


VI. Postanowienia końcowe
1. Goście korzystający z usług Ośrodka zobowiązują się nie tylko przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu, ale również przepisów BHP i przeciwpożarowych, oraz poleceń kierownictwa i obsługi Ośrodka.
2. Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy zgłaszać bezpośrednio Kierownikowi Ośrodka. Skargi wniesione po zakończeniu świadczenia mogą nie zostać rozpatrzone.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.04.2013 roku.
4. Załącznikami do niniejszego Regulaminu są:

- załącznik nr 1 - Warunki rezerwacji
- załącznik nr 2 - Regulamin Ośrodka Wypoczynkowego ZAGŁĘBOCZE
- załącznik nr 3 - Regulamin korzystania z domku STANDARD
- załącznik nr 4 - Regulamin korzystania z domku 2 OSOBOWEGO DE-LUX
- załącznik nr 5 - Regulamin korzystania z domku 4 OSOBOWEGO DE-LUX
- załącznik nr 6 - Regulamin korzystania z domku 6 OSOBOWEGO DE-LUX DREWNIANEGO
- załącznik nr 7 - Regulamin korzystania z domku 6 OSOBOWEGO DE-LUX MUROWANEGO
- załącznik nr 8 - Regulamin Wypożyczalni Sprzętu Wodnego
- załącznik nr 9 - Regulamin Wypożyczalni Rowerów Turystycznych

Domki do wynajęcia:

www.lukcze.pl

www.jeziorobialka.pl